ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatvédelemmel kapcsolatos jogait.

Tájékoztató

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Szelfi Múzeum Korlátolt Felelősségű Társaság – a továbbiakban: Társaság – különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései

A Társaság adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                                  Szelfi Múzeum Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:                               1061 Budapest, Paulay Ede utca 43.
Weblap:                                 www.szelfimuzeum.hu
Telefon:                                 +36/30-151-8087
E-mail:                                   info@szelfimuzeum.hu

Az Adatkezelő adatai:

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 43. vagy az info@szelfimuzeum.hu  e-mail címen.
Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: adatfeldolgozás a bérszámfejtés, könyvelés, könyvvizsgálat és a foglalkozás-egészségügyi alapellátás vonatkozásában történik
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás

1. Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban:
1. a) társaság főtevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
2. b) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;
3. c) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
4. d) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
5. e) belső adminisztráció megkönnyítése;

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:
6. a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
7. kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
8. munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
9. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
10. Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
6. online regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

3. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállásának megszűnését követő maximum egy év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

4. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.
Érintetti jogok:
1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
3. törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
4. az adat kezelésének korlátozása;
5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
6. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
7. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
8. tiltakozás a személyes adat használata ellen.

5. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A jelen tájékoztató és annak mindenkori módosításai a www.szelfimuzeum.hu webcímen történő közzététellel lépnek hatályba. A Szelfi Múzeum Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő jogosult a jelen tájékoztatót bármikor módosítani.